Hlasová signalizácia požiaru, HSP

Ozvučenie objektov slúži v prvom rade na zaistenie bezpečnej evakuácie rozsiahlych objektov pri akomkoľvek nebezpečenstve. Spoločne s inými bezpečnostnými systémami, napr. EPS a pod. má za úlohu včasným varovaním pri vznikajúcom nebezpečenstve zabezpečiť ochranu osôb a majetku. Realizovaný systém musí zodpovedať norme STN EN54 a vyhláške č. 94/2004 Ministerstva vnútra SR, kde sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a používaní stavieb, v ktorých sú zhromažďovacie priestory. Hlasová signalizácia požiaru nadväzuje a komunikuje s požiarnou ústredňou resp. iným poplachovým zariadením. Umožňuje , adresne smerovať správy do dotknutej časti objektu, riadiť evakuáciu osôb s ohľadom na bezpečné opustenie nebezpečnej časti objektu. Najmodernejšie systémy integrujú svoju funkčnosť do systémov ochrany objektov (EZS, EPS, SKV) na základe ich digitálneho prepojenia a široko programovateľných riadiacich jednotiek systému ozvučenia a komplexných nadriadených systémov (C4, SBI...)

Druhou oblasťou využitia ozvučenia objektov je komerčná oblasť. Profesionálne ozvučenie sa využíva vo verejných priestoroch pre vysielanie reklamných spotov, zábavných programov, hudby a k príležitostným hláseniam objektov letísk, kongresových hál, hotelov a hypermarketov. Návrh komerčného ozvučenia objektov vychádza z presných výpočtov a návrhov prostredníctvom počítačových programov na základe tvaru, charakteru umiestnenia a použitých materiálov pri výstavbe objektu.

Špecifickú oblasť ozvučenia tvorí ozvučenie voľných priestranstiev v rámci systémov včasného varovania v blízkosti objektov s potrebou prevádzkovania takýchto systémov a v rámci systémov varovania v oblasti civilnej ochrany.

Realizácia ozvučenia objektov vyžaduje predchádzajúce praktické skúsenosti a teoretické odborné predpoklady. Spoločnosť avesys, spol. s r.o. realizuje systémy ozvučenia od projekcie cez realizáciu až k servisu a údržbe. V prípade realizácie Hlasovej signalizácie požiaru vychádza projekcia a realizácia z požiadaviek Požiarnej správy a vyžaduje úzku spoluprácu s bezpečnostnými zložkami na strane projektanta stavby. Najrozsiahlejšie inštalácie tvoria výrobné haly, veľké obchodné centrá a administratívne budovy. Špecifická oblasť, vyžadujúca predchádzajúce skúsenosti s projekciou ozvučenia, sú kongresové haly a hotelové komplexy.