Elektrické požiarne signalizácie, EPS

Systém EPS sleduje a vyhodnocuje možné riziká požiarnej situácie v chránených objektoch. Slúži na ochranu osôb a majetku pred vznikajúcim požiarom spôsobom včasného varovania a následným predchádzaním vzniku životunebezpečných situácií. V objektoch sú nainštalované opticko-dymové, tepelné, tlačidlové prípadne iné snímače, ktoré reagujú pri požiari a pomocou výstražných zariadení ako sirény a majáky, akusticky alebo opticky signalizujú jeho vznik. Ak ústredňa vyhodnotí a lokalizuje vznik požiaru, informuje osoby určené na vykonanie zásahu, aktivuje hasiace zariadenia, evakuačný rozhlas, dymové klapky, ovláda požiarne dvere a iné zariadenia ktoré zabraňujú rozšíreniu požiaru.

Návrh a inštaláciu systému EPS je nutné previesť tak, aby komunikoval so systémami a náväznými zariadeniami v budove, s ktorými tvorí jeden funkčný celok určený pre minimalizáciu ohrozenia majetku a osôb. Elektrická požiarna signalizácia je navrhovaná a a realizovaná v zmysle vyhlášky č. 94/2002 a 726/2002 Zb.Zákonov a noriem STN 73 08 75, STN 34 27 10 a ďalších.

Systémy EPS je možné, spoločne s celým radom iných zabezpečovacích a varovných systémov, integrovať do nadriadeného systému, ktorého úlohou je združovať všetky hlásenia monitorovať stavy všetkých technologických, elektronických a elektrických zariadení budov a objektov.

Navrhnúť, vyprojektovať a zrealizovať systém EPS tak, aby spĺňal prevádzkové a legislatívne požiadavky, je možné iba s predchádzajúcimi skúsenosťami v tejto oblasti. Nutnosť realizácie EPS popisuje Požiarna správa, ktorá je súčasťou každého projektu výrobných hál, obytných komplexov a administratívnych budov. Prevádzka systémov EPS vyžaduje neustálu kontrolu inštalovaných zariadení v zmysle Vyhlášky č.726/2002 Z.z.