Elektrické zabezpečovacie systémy, EZS

Elektrické zabezpečovacie systémy alebo často nazývané aj ako Poplachové systémy na hlásenie narušenia PSN.

Systémy EZS zabezpečujú elektronickú ochranu objektov a majetku pred narušiteľmi, slúžia k ochrane objektov proti krádeži vlámaním, sabotáži a na ochranu pracovníkov objektu proti prepadnutiu. Spoľahlivo reagujú na pohyb nepovolaných osôb, slúžia k signalizácii miesta narušenia chráneného systému a okamžite zabezpečia prenos informácií organizácii, ktorá zabezpečuje ochranu objektu. V prípade neoprávneného narušenia ústredňa vyvoláva poplach pomocou lokálnych alebo vzdialených hlásičov, prípadne aktivuje externé zariadenia, napr. záznamové zariadenie videosystému, elektromechanické zábrany a pod. PSN nie je už len izolovaný systém, ale je možné ho využiť v spolupráci s inými systémami ochrany objektov- napr. CCTV, EPS, systém dochádzky atď. Medzi snímacie zariadenia patrí snímač pohybu, detektor rozbitia skla, snímač deštrukčných hlukov, magnetický kontakt, tiesňové tlačidlo, detektor dymu, detektor horľavých plynov, detektor zaplavenia prípadne otrasové detektory. EZS je v súčasnosti už štandardnou a neoddeliteľnou súčasťou ochrany budov nielen v pracovnej sfére, ale i v bytových objektoch. Súvisí to so stále vyššou potrebou dôslednej ochrany hmotného majetku, údajov a dát. Pre našich zákazníkov zabezpečujeme kvalitnú vstupnú analýzu rizík daného objektu a následne profesionálne spracovaný realizačný projekt, dodávku, inštaláciu, oživenie a kompletný servis zariadenia. Naše systémy musia splnať požiadavky platných predpisov a normy STN 33 45 90. Kladieme dôraz na využívanie všetkých technologických noviniek v tomto odbore.

Spoločnosť avesys, spol. s r.o. na základe dlhoročných skúseností realizuje bezpečnostné systémy pre najnáročnejších klientov z oblasti rezortov a privátnych sídiel. Hlavný dôraz je kladený na neustále vzdelávanie a získavanie nových informácií na základe ktorých je možné náročným klientom ponúknuť optimálny systém zabezpečenia objektu.